ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

1.1.       Elke overeenkomst door BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT aangegaan (de zgn. overeenkomst-binnenhuisarchitectuur), wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de bouwheer, zelfs al werden deze later dan huidige algemene voorwaarden medegedeeld.

1.2.       Een opzeg of verbreking door de bouwheer van de overeenkomst is slechts geldig zo zij schriftelijk gebeurt en door BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de bouwheer van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 50% van het alsdan overeenkomstig art. 3 begrootte ereloon verschuldigd aan BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT, onverminderd diens recht op grotere vergoeding bij bewijs van grotere schade.

2. Omschrijving van het werk – aanvangsdatum – uitvoeringstermijn

2.1.       Het uit te voeren werk wordt omschreven in de overeenkomst- binnenhuisarchitectuur.

2.2.       De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden van BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering tast de rechtsgeldigheid van de aanneming dan ook niet aan en verleent de bouwheer geen enkele aanspraak  (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT. BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT is immers ook afhankelijk van de uitvoeringstermijn die de aannemers, met wie de bouwheer contracteert, toezeggen/toepassen.

2.3.       BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT behoudt te allen tijde de intellectuele rechten op haar creaties, tekeningen, plannen etc. …, met alzo het recht op reproductie (zo gelijk als gelijkaardig), recht op afbeelding, recht op publicatie (o.a. voor reclamedoeleinden, wedstrijden, aanbestedingen), etc. ….. . Behoudens andersluidende afspraak geldt er voor BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT tevens de mogelijkheid om de naam van de bouwheer te vermelden m.h.o. op o.a. reclamedoeleinden, wedstrijden en aanbestedingen.

3. Ereloon

3.1.       Het ereloon is dit zoals in de overeenkomst- binnenhuisarchitectuur vermeld.

3.2.       Het ereloon bedraagt principieel 12% van de totale bouwkost, voor zover die de som van 350.000 EUR niet overschrijdt. Is dat wel het geval dan gelden volgende ereloonpercentages: totale bouwkost tussen 350.001 EUR en 700.000 EUR: 10% en totale bouwkost vanaf 700.001 EUR: 8%. Finale bepaling van het percentage en saldofacturatie  gebeurt bij de oplevering van het werk door de aannemer(s).

3.3.       Het door BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT aangerekende ereloon wordt begroot op basis van de totale bouwkost; het bedrag dat BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT ter zake bij aanvang vooropstelt, betreft een raming; het uiteindelijke bedrag van bouwkost en dus ereloon kan nog variëren in functie van o.a.  materiaalkeuze en/of keuze van aannemer; blijkt de bouwkost evenwel lager uit te vallen dan ingeschat door BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT, dan blijft het oorspronkelijk berekend ereloon evenwel verschuldigd.

3.4.       Het ereloon geldt exclusief B.T.W. en vervoerskosten, tenzij anders vermeld.

3.5.       Het ereloon wordt als volgt gefactureerd:

3.6.

schetsontwerp

voorontwerp

30%

opstellen organigram

studie van de verschillende functies

schetsmatige vormgeving

schetsontwerp intekenen in CAD

voorstel specifieke indeling met inspiratiebeelden

vorm- en materiaalstudie

eerste visie omtrent technieken

raming van de totale bouwkost

ontwerp

20%

opmaak definitieve ontwerpplannen (in 3D indien nodig)

ontwerpen details

verlichtingsstudie

correcte materiaalkeuze

opmaak werkplanning

aanbesteding

25%

opmaak aanschrijflijst verschillende aannemers

opbouw aanbestedingsdossier (uitvoeringsplannen op 1:20, gedetailleerde beschrijvende meetstaat indien nodig, documentatiefiches met definitieve keuze van materialen en toestellen, planning der werken)

dossier uitsturen voor prijsofferte – prijsvergelijking na ontvangst offertes

keuze van de aannemer door bouwheer (vrije keuze)

contract bouwheer-aannemer

uitvoering

20%

opstarten werf

opvolging van de werken opstellen (geen coördinatie)

werfverslaggeving

beheer van vorderingsstaten

budgetcontrole a.h.v. financieel overzicht

oplevering en nazorg

5%

begeleiding projectafwerking

beheer afrekening

oplevering

4. Aansprakelijkheid

4.1.       Plannen, tekeningen en 3D concepten gelden niet als absolute waarheid, doch zijn louter sfeerscheppend en richtinggevend/illustratief. Het is de verantwoordelijkheid van de bouwheer deze te (laten) verifiëren (door de uitvoerende aannemer).

4.2.       Feitelijke uitvoering van het werk van BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT zonder protest van de bouwheer, houdt tevens aanvaarding van haar werk door de bouwheer in. Het werk van BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT wordt geacht uitgevoerd te zijn met de oplevering (d.i. de aanvaarding na uitvoering) van de aannemerswerkzaamheden, dan wel op het moment dat deze oplevering zou kunnen plaatsvinden doch de facto niet plaatsvindt, ongeacht de reden daartoe.

4.3.       De bouwheer staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT, in voor het bekomen van alle liggingsplannen der ondergrondse en inpandige installaties (kabels, leidingen, …) aanwezig op/in het werkterrein (bv. de woning), alsmede voor het de facto  localiseren dezer installaties.

4.4.       BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT is ten opzichte van de bouwheer niet aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst en/of van de goederen die zich op het werkterrein bevinden en/of van  ondergrondse of inpandige installaties (kabels, leidingen, …). Wordt BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de bouwheer er toe gehouden BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT desbetreffend te vrijwaren.  Enkel wanneer de bouwheer het bewijs levert van bedrog of een opzettelijke fout zijdens BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT – en van het oorzakelijk verband tussen deze fout/bedrog en de schade – is huidig beding (4.4.) niet toepasselijk.

4.5.       BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT draagt geen aansprakelijkheid bij afwezigheid van een verplichte bouwvergunning, voor schending van de fiscale en/of sociale en/of veiligheidswetgeving door de aannemer(s) op de werf, voor vertraging in de werkzaamheden van de aannemer(s).

4.6.       BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT is ten opzichte van de bouwheer niet aansprakelijk voor goederen geleverd met al dan niet verborgen gebreken, noch wegens niet-conformiteit met het door de bouwheer bestelde. Dit betreft immers de eigen verantwoordelijkheid van de verkoper/aannemer met wie de bouwheer contracteerde.

4.7.       BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT is niet te beschouwen als lasthebber van de bouwheer. Zij treedt op als zelfstandig aannemer van werkzaamheden van binnenhuisarchitectuur. Zij staat niet garant voor de goede uitvoering van de werken van de aannemers met wie de bouwheer gecontracteerd heeft.

4.8.       BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT is enkel gehouden tot een middelenverbintenis, d.w.z. tot het zich inzetten zoals dat van een zorgvuldig en vooruitziend binnenhuisarchitect verwacht mag worden, doch zonder garantie op het verwachtte of gevraagde resultaat.

4.9.       Indien er voor de werkzaamheden een ABR-polis wordt afgesloten, zorgt de bouwheer ervoor dat BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT daarin opgenomen wordt als verzekerde met een afstand van verhaal ten haren gunste door  de verzekeraar.

4.10.      Wijzigingen door de bouwheer aan het bouwproject gebeuren op eigen risico van de bouwheer en stelt BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT vrij van elke aansprakelijkheid.

4.11.      Elke rechtsvordering tot het gedwongen uitvoeren (in natura of bij equivalent) en/of bekomen van schadevergoeding opzichtens BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT wegens fout of aansprakelijkheid anderszins, dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de uitvoering van haar werk, deze termijn een vervaltermijn zijnde.

4.12.      De aansprakelijkheid die BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de prijs van het werk.

4.13.      Schade als produktieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz.,  komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT.

4.14.      De vorige bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid en haar beperkingen gelden niet enkel voor de vennootschap BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT, doch in voorkomend geval ook ten gunste van de natuurlijke personen binnen het bedrijf (o.a. Britt Van Namen), natuurlijk in zoverre de aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen überhaupt zou kunnen betrokken zijn.  Huidige bepaling verleent alleszins geen aanspraken ten aanzien van deze natuurlijke personen.

5. Betaling

5.1.       Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT bij ontvangst van de factuur. Bankkosten zijn ten laste van de bouwheer.

5.2.       In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100 EUR), wat overeenkomt met de hinder die BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.

5.3.       De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

5.4.       Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de conventionele verwijlsintresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de bouwheer, ontbonden zijn lastens de bouwheer zo: geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de bouwheer zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de bouwheer failliet werd verklaard of WCO of collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

5.5.       Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de bouwheer. Bij rechtsplegingsvergoeding ten gunste van BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT is het maximale bedrag ter zake verschuldigd.

6. Niet-uitvoeringsexceptie

Anderzijds, zo er aanwijsbare redenen of vermoedens bestaan dat de bouwheer zijn betalingsverplichting opzichtens BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT niet zal kunnen honoreren, dan wel ook effectief niet honoreert, is BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT er toe gerechtigd, onverminderd haar recht op ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de bouwheer mét schadevergoeding zo zij daaraan voorkeur geeft, haar prestaties op te schorten zolang (de vrees voor) het verzuim van de bouwheer aanhoudt.

De bouwheer is er enkel toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT bij aanwijsbare, ernstige fout van BRITT VAN NAMEN INTERIEURARCHITECT die door haar niet geremedieerd werd binnen de maand na schriftelijke aanmaning én voor zover de bouwheer voor het verleden geen betalingsachterstand heeft.

7. Geschillen

7.1.       In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen,  bevoegd tot beslechting van het geschil.

7.2.       Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

7.3.       Parttijen zijn akkoord met de toepassing van het bewijsrecht zoals dat geldt in handelszaken.

8. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst.